A A A A A

PRAVA SLIJEPIH

PRAVA PO OSNOVI SOCIJALNE SKRBI

Doplatak za tuđu pomoć i njegu

Ukoliko se doplatak za pomoć i njegu ostvaruje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 57/11), definiran je kao novčana potpora namijenjena osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju svakodnevnih životnih potreba.
Odobrava se u punom iznosu (100% osnovice - 500,00 kn) ili smanjenom iznosu (70% osnovice - 350,00 kn). U punom iznosu pravo može ostvariti slijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad, a u smanjenom iznosu slijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad.
Slijepe osobe ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom ili smanjenom iznosu i u slučaju kada im članovi obitelji osiguraju pomoć i njegu i u slučaju da je prosječni mjesečni prihod članova obitelji veći od 200% osnovice, odnosno prihod samca veći od 250% osnovice utvrđene iz spomenutog Zakona. Za slijepe i još neke kategorije osoba ne utvrđuje se prihodovni cenzus jer on ne utječe na mogućnost ostvarenja prava na doplatak.

Osobna invalidnina

Osobna invalidnina je novčana potpora na koju ima pravo osoba s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanjem u svakodnevni život zajednice, a zadovoljava i imovinsko - pravna ograničenja koja su propisana kao uvjet za ostvarenje navedenog prava.
Iz prakse proizlazi kako pravo na ostvarenje osobne invalidnine ima osoba koja uz sljepoću ima i neka druga oštećenja.
Osobna invalidnina iznosi mjesečno 250% osnovice (1250,00 kn) koju određuje Vlada RH za osobu koja nema vlastitog prihoda jer osobna invalidnina je zapravo razlika između ostvarenog prihoda i maksimalnog iznosa osobne invalidnine. Ako osoba ne ostvaruje nikakav prihod ima pravo na puni iznos osobne invalidnine, a ako ostvaruje neki prihod onda se osobna invalidnina određuje kao razlika od ostvarenog prihoda do iznosa od 1.250,00 kn.
Slijepoj osobi koja ostvari pravo na osobnu invalidninu, a ima i druge prihode, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između punog iznosa osobne invalidnine i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.
Korisnik koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ne može istodobno ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu. Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Centru za socijalnu skrb nadležnom prema mjestu prebivališta.

Pomoć i njega u kući

Odobrava se  osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog oštećenja ili starosti potrebna pomoć i njega druge osobe.
Pomoć i njega može obuhvatiti:
organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Uvjeti za ostvarivanje prava na Pomoć i njegu u kući definirani su Zakonom o socijalnoj skrbi. 
Pravo roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta
Pravilnikom je utvrđeno da pravo na dopust za njegu djeteta i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena može ostvariti jedan od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji je u radnom odnosu s punim radnim vremenom, uz uvjet da drugi roditelj nije nezaposlen.
Postupak za ostvarivanje prava pokreće se na zahtjev roditelja. O zahtjevu odlučuje Centar za socijalnu skrb nadležan prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta roditelja.

Ostala prava u sustavu socijalne skrbi koja nisu isključivo vezana uz sljepoću:
Jednokratna pomoć, savjetovanje, pomoć u prevladavanju posebnih teškoća, osposobljavanje za samostalan život i rad, stalna pomoć, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, skrb izvan vlastite obitelji.

PRAVA IZ SUSTAVA MIROVINSKOG OSIGURANJA

Pravo na mirovinski staž s povećanim trajanjem (beneficirani radni staž)

Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem propisano je da se zaposlenim slijepim osobama priznaje pravo na uvećani staž osiguranja na način da se svakih 12 mjeseci provedenih na radu računa kao da je na radu provedeno 15 mjeseci. Smanjuje se i dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu, i to po jednu godinu za svakih 5 godina staža osiguranja.
Pravo se ostvaruje podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji će donijeti rješenje o pravu na računanje mirovinskog staža s povećanim trajanjem. Zahtjevu treba priložiti rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja.

Pravo na dječji doplatak

Pravo na dječji doplatak prema Zakonu o dječjem doplatku može ostvariti roditelj koji uzdržava svoje dijete. Doplatak za djecu pripada djetetu do kraja redovnog školovanja, a najduže do kraja kalendarske godine u kojoj dijete navršava 19 godina. Za djecu s oštećenjem zdravlja pravo pripada najduže do 21. godine. Za dijete s težim oštećenjem zdravlja, utvrđeno prema propisima o socijalnoj skrbi, a koje je nastalo prije navršenih 18 godina života, pravo pripada do 27. godine. Za dijete s težim oštećenjem zdravlja prema propisima iz socijalne skrbi, doplatak za djecu određuje se u svoti od 25% od proračunske osnovice, neovisno o ukupnom dohotku po članu kućanstva mjesečno. Iznos dječjeg doplatka izračunava se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta. 

Pravo na osposobljavanje i profesionalnu rehabilitaciju

O pravu na osposobljavanje i profesionalnu rehabilitaciju odlučuje područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prema mjestu prebivališta slijepe osobe, rješenjem na temelju podnesenog zahtjeva. Ukoliko je zahtjev osnovan slijepa osoba ima pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju u posebnim školama i ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju po prilagođenom ili posebnom programu. Prije podnošenja zahtjeva Hrvatskom zavodu za zapošljavanje utvrđuje se invaliditet ili smanjena radna sposobnost u Centru za socijalnu skrb. U slučaju da su osobe u vrijeme nastanka sljepoće bile zaposlene, zahtjev za profesionalnu rehabilitaciju podnosi se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Za odrasle osobe oštećena vida rehabilitacija se provodi u Centru za odgoj i obrazovanje «Vinko Bek» Zagreb.

PRAVA IZ SUSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Oslobođenje od plaćanja troškova zdravstvene zaštite - participacije

Slijepe su osobe prema Zakonu o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite oslobođene plaćanja  troškova zdravstvene zaštite na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ukoliko im je utvrđeno tjelesno oštećenje od 100%. Zahtjev se podnosi područnoj službi HZZO-a, a potrebno je priložiti Rješenje o doplatku za pomoć i njegu ili Rješenje o stupnju tjelesnog štećenja.

Pravo na pomagala

Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN br. 25/05), slijepe (osigurane) osobe na teret sredstva HZZO ostvaruju pravo na očna i tiflotehnička pomagala
Osiguranici ostvaruju pravo na sljedeća očna pomagala :
 1. naočale
 2. kontaktne leće
 3. očne proteze
 4. osigurana osoba kojoj je oštrina vida na oba oka 0,05 i manja (slijepa osoba) ima pravo na sljedeća tiflotehnička pomagala:
 5. dugi bijeli štap za slijepe – osigurana osoba od navršene 6. godine života,
 6. sat za slijepe- osigurane osobe od navršene 6. godine života,
 7. brajev pisaći uređaj- ako se služi Brajevim pismom – potrebna potvrda Hrvatskog saveza slijepih,
 8. reproduktor i snimač zvučnih knjiga u daisy formatu -  osigurana osoba koja  ostvaruje članstvo u Hrvatskoj knjižnici za slijepe.
Slijepe osobe (osiguranici) koji se nalaze na redovitom školovanju ostvaruju pravo na sljedeća pomagala :
 1. čitač ekrana s govornom jedinicom – osigurana je osoba obavezna priložiti potvrdu o osposobljenosti rada s navedenim pomagalom (izdaje Hrvatski savez slijepih) i potvrdu obrazovne ustanove da se osoba nalazi na redovitom školovanju.
 2. brailleovu elektroničku bilježnicu za slijepe- osigurana je osoba obavezna priložiti potvrdu o osposobljenosti rada s navedenim pomagalom (izdaje Hrvatski savez slijepih) i potvrdu obrazovne ustanove da se osoba nalazi na redovitom školovanju.
Napomena: pod redovitim školovanjem smatra se školovanje do završetka dodiplomskog studija
Slijepe osobe - dijabetičari mogu ostvariti pravo i na aparat za brzo očitavanje šećera u krvi. Pravo na ovo pomagalo imaju samo slijepi dijabetičari koji primaju inzulinsku terapiju, i to najmanje dvije doze dnevno.

PRAVA PO OSNOVI INVALIDNOSTI

Utvrđivanje tjelesnog oštećenja

Utvrđeno tjelesno oštećenje preduvjet je za stjecanje prava na novčanu naknadu u okviru sustava socijalne skrbi ili mirovinskog osiguranja.
U slučaju bolesti ili ozljede punoljetne osobe izvan rada, oštećenje utvrđuje prvostupanjsko tijelo vještačenja u Centru za socijalnu skrb.
U slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti, oštećenje utvrđuje komisija za medicinsko vještačenje područnog ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Postupak za utvrđivanje bolesti ili stupanja smetnji u psihofizičkom razvoju za maloljetnu osobu provodi Centar za socijalnu skrb. 

RADNI ODNOS I ZAPOŠLJAVANJE

Zaštita zaposlenika – slijepih osoba

Poslodavac može slijepoj zaposlenoj osobi uručiti otkaz Ugovora o radu samo uz prethodnu suglasnost zaposleničkog vijeća ili nadležne službe za zapošljavanje (čl. 78, Zakona o radu, NN br. 38/95, 17/01 i 114/03). 

Pravo na osobnog asistenta i radnog terapeuta

Prema zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s i članka 1. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba s invaliditetom, slijepa osoba ima pravo na osobnog asistenta i radnog terapeuta.
Poslodavcu se financiraju troškovi za osobnog asistenta i radnog terapeuta prema stvarno utrošenom radnom vremenu, a najviše do 50% mjesečne plaće osobe s invaliditetom kojoj je pomoć potrebna.

Povlastice u plaćanju poreza na dohodak

Zakonom o porezu na dohodak  primici slijepih osoba, osim plaća i mirovina, ne smatraju se dohotkom. Slijepim se osobama (100% invaliditet), priznaje pravo na osobni odbitak u iznosu od 3.200,00 kuna.
Pravo na umanjenje porezne osnovice u svrhu obavljanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom
Zakonom o porezu na dobit može se tri godine koristiti pravo na umanjenje porezne osnovice u svrhu obavljanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osobe s invaliditetom plaćanjem poreza na dobit u visini 25% od propisane stope.

Poticaji zapošljavanja

Temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Odluke o ostvarivanju poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom novčane poticaje mogu ostvariti poslodavci koji zapošljavanju slijepu osobu ili slijepe osobe kod samozapošljavanja.

Pravo na najmanje 30 radnih dana godišnjeg odmora

Slijepi službenici i namještenici imaju pravo na 30 dana godišnjeg odmora (članak 16. Kolektivnog ugovora o državnim službenicima i namještenicima NN br. 92/04). Pravo je ostalih poslodavaca da to pitanje reguliraju internim kolektivnim ugovorom ili pravilnikom u radu.
Prema zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, osoba s invaliditetom (slijepa osoba) ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana.

PRAVO NA OBRAZOVANJE I ŠKOLOVANJE

Osim obrazovanja u specijalnim i osnovnim i srednjim školama («Vinko Bek» Zagreb, «Vinko Bek» Osijek) slijepa djeca prema načelu integriranosti u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja imaju pravo na stručnu pomoć tiflopedagoga i udžbenike na Brajevom pismu.

OSTALA PRAVA I POVLASTICE

Oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe

Zakonom o boravišnoj pristojbi navedeno je kako boravišnu pristojbu, između ostalih, ne plaćaju osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim postotkom i jedan pratitelj. Pravo se dokazuje odgovarajućim ispravama, odnosno rješenjem nadležnog tijela iz kojeg je vidljiv utvrđen postotak tjelesnog oštećenja 70% i veći.
Članovi Hrvatskog saveza slijepih mogu predočenjem rješenja o utvrđenom postotku svog tjelesnog oštećenja ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja boravišne pristojbe za sebe i jednog pratitelja.

Prednost pri upisu u dječje vrtiće

Prema članku 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi djeca s teškoćama u razvoju imaju prednost pri upisu u dječje vrtiće koji su u vlasništvu lokalne uprave, samouprave ili u državnom vlasništvu.

Popust na telefonsku pretplatu

Odlukom Upravnog odbora HT-Hrvatski telekom  d.d. slijepe osobe ostvaruju popust na telekomunikacijske usluge pod uvjetom da osnovni priključak glasi na njihovo ime ili na ime člana njihove uže obitelji. U ime svojih članova, zahtjev za povlaštenu uslugu izrađuje udruga slijepih i podnosi ga HT-Hrvatski telekom d.d., TK centar Zagreb, Palmotićeva 81 (tel. 062 626 299, faks 08009393). Korisnici Halo Start korisničkog paketa ostvaruju 50% popusta na mjesečnu naknadu za jednu fiksnu telefonsku liniju i Halo Start korisnički paket. U cijenu mjesečne naknade uključen je popust od 20 kn (24,40 kn s PDV-om) besplatnog telefonskog razgovora. Ostale karakteristike Halo Start korisničkog paketa vrijede i za slijepe osobe osim 10 kn bonusa uključenog u mjesečnu naknadu.

11888 – Služba davanja obavijesti o informacijama pretplatnika

Tvrtka HT-Hrvatski telekom d.d. omogućila je slijepim osobama da putem temeljnih udruga svim članovima koji na svoje ime imaju fiksni telefonski priključak, besplatno korištenje obavijesti na broj 11888 (informacije o telefonskom broju pretplatnika). Da bi ostvarili navedenu mogućnost, članovi se moraju obratiti udruzi slijepih gdje se popunjava  potreban obrazac i prosljeđuje HT-u.

Oslobođenje od plaćanja Radio i TV pretplate

Uprava Hrvatske radiotelevizije donijela je Odluku o oslobađanju od plaćanja pristojbe za vlasnike - korisnike RTV prijemnika za 100% slijepe osobe u okviru Društvenog dogovora o listi tjelesnih oštećenja - članovi Hrvatskog saveza slijepih. Navedeno pravo mogu ostvariti samo punoljetne osobe koji su nosioci domaćinstva. Liječnici opće prakse popunjavaju liječničku svjedodžbu koje potpisuju i ovjeravaju te se svjedodžba nosi na potpis i ovjeru u udrugu slijepih. Udruga šalje zahtjev Hrvatskoj radioteleviziji za oslobađanje od plaćanja radio i TV pretplate. 

Povlastice Hrvatskog autokluba

Povlastica se odnosi samo na članove Hrvatskog saveza slijepih, odnosno članove njihove obitelji prilikom učlanjenja u HAK, odnosno ostvarivanje auto turing iskaznice po povlaštenoj cijeni od 50 kn godišnje.
Ukoliko je vlasnik automobila netko od članova obitelji slijepe osobe, spomenuta povlastica odnosi se i na tog člana. Udruga slijepih dostaviti će tipski obrazac HAK-u na zahtjev korisnika ove povlastice.

Povlastice u unutarnjem putničkom prometu

Prema Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu) slijepe osobe imaju 4 puta godišnje pravo na povlasticu od 75% od redovne cijene vozne karte željeznicom ili brodom i pravo na besplatnu vožnju za pratitelja. Povlastica vrijedi za prijevoz u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka. Korisnik povlastice ne može biti pratitelj druge slijepe osobe.
Povlastica se koristi na temelju objave koju izdaje nadležno tijelo uprave, odnosno nadležna ispostava Ureda državne uprave prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.
Zahtjevu se prilaže dokaz o postojanju invalidnosti, preslika osobne iskaznice osobe koje će putovati, a za pratitelja potvrda da nema tjelesno oštećenje koju je ovjerila nadležna ispostava HZMO-a. 

Povlastice u avionskom prijevozu

Slijepe osobe imaju pravo na 50% popusta na određene tarife u domaćem zračnom prometu. Isti popust može koristiti i jedna osoba u njihovoj pratnji. Dodatno, članovi imaju pravo sa sobom u kabinu besplatno voditi i psa vodiča. 
Karte s tim popustom mogu se kupiti samo na prodajnim mjestima Croatia Airlinesa (poslovnice u gradovima i telefonska prodaja na 01 66 76 555). Pri rezervaciji je potrebno naglasiti da želite koristiti popust i treba najaviti hoće li u pratnji biti i pas vodič. Potrebno je priložiti i presliku članske iskaznice matične udruge slijepih.

Znak pristupačnosti

Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s 80 % tjelesnog oštećenja ili više, odnosno osobe koje imaju oštećenje donjih ekstermiteta 60% ili više te vozilo udruge osoba s invaliditetom. Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom (slijepe osobe) na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena. Zahtjev za izdavanje Znaka pristupačnosti podnosi se prema mjestu prebivališta Uredu državne uprave nadležnom za promet.
Slijepa osoba treba uz zahtjev za priznavanje prava za Znak pristupačnosti priložiti:
 • rješenje nadležnog tijela o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja
 • jednu fotografiju
 • fotokopiju osobne iskaznice
 • biljeg u iznosu od 70,00 kuna
Nadležno tijelo izdaje rješenje o znaku pristupačnosti na ime slijepe osobe na razdoblje od pet godina.
Napomena: Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili ako se ta osoba nalazi u vozilu.

Pravo na oslobođenje od plaćanja naknade za ceste i putarine

Osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji vozila za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu. Slijepe osobe mogu konzumirati navedeno pravo pod uvjetom da mogu dokazati tjelesno oštećenje više od 80%, te da vozilo za koje traže pravo imaju u vlasništvu.
Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine ostvaruje se na temelju rješenja koje u upravnom postupku donosi nadležno Ministarstvo na zahtjev osobe s invaliditetom. O ispravama kojima se dokazuje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, te postupku i načinu ostvarivanja tih prava, donijet će se poseban propis.
Pravo se može ostvariti samo za jedan osobni automobil koji ovlaštenici imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini, i to samo ako se u automobilu nalazi osoba s invaliditetom - korisnik navedenog prava.

Kretanje slijepe osobe uz psa vodiča

Zakonom o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča uređuje se pravo slijepe osobe sa psom vodičem na korištenje prijevoznih sredstava i njihova slobodnog pristupa na javna mjesta.
Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo korištenja prijevoznih sredstava u javnom prijevozu, uključujući zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike.
Ne plaća voznu kartu za psa vodiča u prijevoznom sredstvu javnog prijevoza bez obzira na smjer i dužinu puta, niti ulaznicu za psa za korištenje prostora i objekata koji su utvrđeni kao javna mjesta.
Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo pristupa na javna mjesta kao što su primjerice: uredi, hoteli, restorani, banke, pošte, kazališta, koncertne dvorane, športski objekti, tržnice, prodavaonice, škole, visoka učilišta i sl., te pravo ulaska i korištenja čekaonica zdravstvenih ustanova i ljekarni.
Navedena prava imaju pravo koristiti i slijepe osobe sa psom vodičem koje su strani državljani, a koje odgovarajućim ispravama mogu dokazati da su slijepe osobe s pravom na korištenje psa vodiča prema propisima svoje zemlje (radna iskaznica i međunarodna zdravstvena iskaznica).

Potpisivanje službenih dokumenata

Prilikom potpisivanja bilo kakvog dokumenta slijepe osobe koje su pismene mogu se koristiti svojim potpisom. Nepismene osobe na dokument stavljaju znak prsta i trebaju ga ovjeriti kod javnog bilježnika. Napominjemo da prilikom sklapanja ugovora koji svojom namjenom ili voljom stranaka to zahtijevaju, oni moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika bez obzira na način potpisa samog dokumenta od strane slijepe osobe jer isto pravo vrijedi i za videće osobe