A A A A A

PRAVA SLIJEPIH

PRAVA SLIJEPIH

UTVRĐIVANJE TJELESNOG OŠTEĆENJA

Postupak za utvrđivanje tjelesnog oštećenja podnosi se na osobni zahtjev ili na zahtjev liječnika primarne zdravstvene zaštite. Popunjeni zahtjev (Tiskanica br. 1.3 Zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja), preslika medicinske dokumentacije i preslika osobne iskaznice podnose se područnom uredu Hrvatskog Zavoda za Mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta.
Navedeno znači da osiguranik mora podnijeti zahtjev za utvrđivanje tjelesnog oštećenja i priložiti relevantnu medicinsku dokumentaciju o postojanju tjelesnog oštećenja prema Zakonu o listi tjelesnih oštećenja („Narodne novine“ br. 162/98.) i u zahtjevu navesti u koju svrhu se traži utvrđivanje tjelesnog oštećenja. Vještak će ocijeniti postoji li kod osobe tjelesno oštećenje prema članku 2. Zakona o listi tjelesnih oštećenja. Dobivanjem rješenja o tjelesnom oštećenju stječu se uvjeti za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje drugih prava.

Vještače se nove osobe koje se obrate s određenim zahtjevom, no ako netko od postojećih korisnika koji već ostvaruju određeno pravo ima stari nalaz i mišljenje, te smatra da je zakinut ili mu je neko pravo uskraćeno, može tražiti novo vještačenje i dobiti novi nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja.


PRAVA PO OSNOVI SOCIJALNE SKRBI

Doplatak za tuđu pomoć i njegu

Ukoliko se doplatak za pomoć i njegu ostvaruje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 130/17), definiran je kao novčana potpora koja se priznaje osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.  

Osnovicu na temelju koje se određuje iznos naknada iz sustava socijalne skrbi odlukom određuje Vlada RH i ona trenutno iznosi 500,00 kn.

Doplatak za pomoć i njegu odobrava se u punom iznosu (120% osnovice - 600,00 kn) ili smanjenom iznosu (84% osnovice - 420,00 kn) ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu. U punom iznosu pravo može ostvariti slijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad, a u smanjenom iznosu slijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad. (Odredbe Zakona o socijalnoj skrbi koje se odnose na visinu doplatka stupaju na snagu 1. travnja 2018.)

Slijepe osobe ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom ili smanjenom iznosu bez obzira na prihode budući da ne podliježu prihodovnom cenzusu prilikom ostvarivanja ovog prava. Osobna invalidnina

Osobna invalidnina je novčana potpora na koju ima pravo osoba s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanjem u svakodnevni život zajednice, a zadovoljava i imovinsko - pravna ograničenja koja su propisana kao uvjet za ostvarenje navedenog prava.

Osobna invalidnina od 1. travnja 2018. godine iznosi  300% osnovice mjesečno (1500,00 kn) koju određuje Vlada RH za osobu koja nema vlastitog prihoda. Ukoliko osoba ostvaruje prihod osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između punog iznosa osobne invalidnine i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

Korisnik koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ne može istodobno ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu. Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Centru za socijalnu skrb nadležnom prema mjestu prebivališta, a dokumentacija koja je potrebna je ista kao i kod ostvarivanja prava na doplatak za pomoć i njegu.Pomoć i njega u kući

Odobrava se  osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog oštećenja ili starosti potrebna pomoć i njega druge osobe.

Pomoć i njega može obuhvatiti:

organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Uvjeti za ostvarivanje prava na Pomoć i njegu u kući definirani su Zakonom o socijalnoj skrbi. 

Pravo roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta.

Pravilnikom je utvrđeno da pravo na dopust za njegu djeteta i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena može ostvariti jedan od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji je u radnom odnosu s punim radnim vremenom, uz uvjet da drugi roditelj nije nezaposlen.

Postupak za ostvarivanje prava pokreće se na zahtjev roditelja. O zahtjevu odlučuje Centar za socijalnu skrb nadležan prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta roditelja.


Ostala prava u sustavu socijalne skrbi koja nisu isključivo vezana uz sljepoću:

Jednokratna pomoć, savjetovanje, pomoć u prevladavanju posebnih teškoća, osposobljavanje za samostalan život i rad, stalna pomoć, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, skrb izvan vlastite obitelji.PRAVA IZ SUSTAVA MIROVINSKOG OSIGURANJA

Pravo na mirovinski staž s povećanim trajanjem (beneficirani radni staž)

Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem propisano je da se zaposlenim slijepim osobama priznaje pravo na uvećani staž osiguranja na način da se svakih 12 mjeseci provedenih na radu računa kao da je na radu provedeno 15 mjeseci. Smanjuje se i dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu, i to po jednu godinu za svakih 5 godina staža osiguranja.

Pravo se ostvaruje podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji će donijeti rješenje o pravu na računanje mirovinskog staža s povećanim trajanjem. Zahtjevu treba priložiti rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja.

Pravo na dječji doplatak

Pravo na dječji doplatak prema Zakonu o dječjem doplatku može ostvariti roditelj koji uzdržava svoje dijete. Doplatak za djecu pripada djetetu do kraja redovnog školovanja, a najduže do kraja kalendarske godine u kojoj dijete navršava 19 godina. Za djecu s oštećenjem zdravlja pravo pripada najduže do 21. godine. Za dijete s težim oštećenjem zdravlja, utvrđeno prema propisima o socijalnoj skrbi, a koje je nastalo prije navršenih 18 godina života, pravo pripada do 27. godine. Za dijete s težim oštećenjem zdravlja prema propisima iz socijalne skrbi, doplatak za djecu određuje se u svoti od 25% od proračunske osnovice, neovisno o ukupnom dohotku po članu kućanstva mjesečno. Iznos dječjeg doplatka izračunava se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta. 

Pravo na osposobljavanje i profesionalnu rehabilitaciju

O pravu na osposobljavanje i profesionalnu rehabilitaciju odlučuje područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prema mjestu prebivališta slijepe osobe, rješenjem na temelju podnesenog zahtjeva. Ukoliko je zahtjev osnovan slijepa osoba ima pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju u posebnim školama i ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju po prilagođenom ili posebnom programu. Prije podnošenja zahtjeva Hrvatskom zavodu za zapošljavanje utvrđuje se invaliditet ili smanjena radna sposobnost u Centru za socijalnu skrb. U slučaju da su osobe u vrijeme nastanka sljepoće bile zaposlene, zahtjev za profesionalnu rehabilitaciju podnosi se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Za odrasle osobe oštećena vida rehabilitacija se provodi u Centru za odgoj i obrazovanje «Vinko Bek» Zagreb.PRAVA IZ SUSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN br. 25/05), slijepe (osigurane) osobe na teret sredstva HZZO ostvaruju pravo na očna i tiflotehnička pomagala

Osiguranici ostvaruju pravo na sljedeća očna pomagala :

  1. naočale

  2. kontaktne leće

  3. očne proteze

  4. osigurana osoba kojoj je oštrina vida na oba oka 0,05 i manja (slijepa osoba) ima pravo na sljedeća tiflotehnička pomagala:

a) Dugi bijeli štap za slijepe

Pravo na pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe;

Odobrava se osiguranoj osobi od navršene 6 godine života;

Prijedlog nije potreban, propisuje ga liječnik opće medicine;

Odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a nije potrebno;

Rok uporabe pomagala je jedna godina;

Nakon proteka roka uporabe, pomagalo nije potrebno vraćati u Zavod


b) Ručni/ džepni sat za slijepe

Pravo na pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe od 6 godine nadalje;

Prijedlog nije potreban; pomagalo propisuje liječnik opće medicine;

Odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a nije potrebno;

Rok uporabe pomagala od sedme do osamnaeste godine je 4 godine, iznad 18 godina je 5 godina;

Nakon proteka roka uporabe pomagala, pomagalo nije potrebno vraćati u Zavod;

 

c) Braillov pisaći uređaj

Pravo može ostvariti osigurana osoba dok se nalazi na redovnom školovanju te svaka druga osigurana osoba koja se služi Brailleevim pismom, a o čemu je obvezna priložiti potvrdu koju izdaje lokalna udruga slijepih članica Hrvatskog saveza slijepih;

Prijedlog nije potreban (potrebna je Uputnica liječnika opće medicine za specijalistu oftalmologa);

Pomagalo propisuje specijalist oftalmolog;

Pomagalo odobrava ovlašteni doktor u područnoj službi HZZO-a;

Potrebni dodatni uvjeti : da bi se ostvarilo pravo na ovo pomagalo obavezno treba priložiti potvrdu o završenom školovanju iz Braillevog pisma, te preporuku Hrvatskog saveza slijepih ili temeljne udruge Hrvatskog saveza slijepih da se osoba služi Braillevim pismom;

Pravo se može ostvariti od 7. godine života

Rok uporabe pomagala je 15 godina;

Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala, postoji obaveza vraćanja pomagala;


d) Reproduktor i snimač zvučnih knjiga u daisy formatu za slijepe osobe

Pravo na ovo pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe;

Pravo može ostvariti osigurana osoba od navršene 6. godine života;

Prijedlog nije potreban (potrebna je Uputnica liječnika opće medicine za specijalistu oftalmologa);

Pomagalo propisuje specijalist oftalmolog;

Pomagalo odobrava ovlašteni doktor nadležne područne službe HZZO-a na temelju zahtjeva, propisane tiskanice i dokaza o medicinskoj indikaciji;

Rok uporabe pomagala je 5 godina;

Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala;


Slijepe osobe (osiguranici) koji se nalaze na redovitom školovanju ostvaruju pravo na sljedeća pomagala :

  1. čitač ekrana s govornom jedinicom – osigurana je osoba obavezna priložiti potvrdu o osposobljenosti rada s navedenim pomagalom (izdaje Hrvatski savez slijepih) i potvrdu obrazovne ustanove da se osoba nalazi na redovitom školovanju.

  2. Brailleovu elektroničku bilježnicu za slijepe- osigurana je osoba obavezna priložiti potvrdu o osposobljenosti rada s navedenim pomagalom (izdaje Hrvatski savez slijepih) i potvrdu obrazovne ustanove da se osoba nalazi na redovitom školovanju.

Napomena: pod redovitim školovanjem smatra se školovanje do završetka dodiplomskog studija

Slijepe osobe - dijabetičari mogu ostvariti pravo i na aparat za brzo očitavanje šećera u krvi. Pravo na ovo pomagalo imaju samo slijepi dijabetičari koji primaju inzulinsku terapiju, i to najmanje dvije doze dnevno.

RADNI ODNOS I ZAPOŠLJAVANJE

Zaštita zaposlenika – slijepih osoba

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine" br. 157/13.),, Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i Centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom („Narodne novine" br. 44/14.) i Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine" br. 44/14.), u kojima se mogu pronaći opće i specifične upute za ostvarenje prava na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, štite prava osoba s invaliditetom, uređuju zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom, te propisuju uvjete i načine ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Povlastice u plaćanju poreza na dohodak

Zakonom o porezu na dohodak („Narodne novine" br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43U/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14. i 143/14.) i Pravilnikom donesenim na temelju Zakona, porezni obveznik ima pravo da mu se ukupan iznos ostvarenog dohotka umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini 2.600,00 kuna i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez. Osnovicu odbitka određuje Vlada RH.

Pravo na najmanje 30 radnih dana godišnjeg odmora

Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14) propisano je da najkraće trajanje godišnjeg odmora za jednu kalendarsku godinu iznosi 4 tjedna. Trajanje godišnjeg odmora duže od najkraćega propisanog može se odrediti kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Za slijepe osobe to pravo je utvrđeno temeljem kolektivnih ugovora za državne službenike i namještenike. Pravo je ostalih poslodavaca da to pitanje definiraju internim kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Iz prakse proizlazi da  osoba s invaliditetom ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje pet tjedana.PRAVO NA OBRAZOVANJE I ŠKOLOVANJE

Osim obrazovanja u specijalnim i osnovnim i srednjim školama («Vinko Bek» Zagreb, «Vinko Bek» Osijek) slijepa djeca prema načelu integriranosti u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja imaju pravo na stručnu pomoć tiflopedagoga i udžbenike na Baillovom pismu.OSTALA PRAVA I POVLASTICE

Oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe

Zakon o boravišnoj pristojbi („Narodne novine" br. 152/08., 59/09., 97/13., 158/13. i 30/14.) Člankom 4.  točkom 2. navodi kako  boravišnu pristojbu, između ostalih, ne plaćaju osobe s invaliditetom od 70% i većim postotkom i jedan pratitelj. Pravo se dokazuje odgovarajućim ispravama, odnosno rješenjem nadležnog tijela iz kojeg je vidljiv utvrđen postotak tjelesnog oštećenja 70% i veći.

Članovi Hrvatskog saveza slijepih mogu predočenjem rješenja o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja boravišne pristojbe za sebe i jednog pratitelja.Popust na telefonsku pretplatu

Odlukom Upravnog odbora HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. slijepe osobe ostvaruju popust na telekomunikacijske usluge pod uvjetom da osnovni priključak glasi na njihovo ime ili na ime člana njihove uže obitelji. U ime svojih članova, zahtjev za povlaštenu TK uslugu izrađuje udruga slijepih i podnosi ga HT-Hrvatske telekomunikacije, TK centar Zagreb, Palmotićeva 81 (tel. 062 626 299, faks 08009393).

Korisnici Halo Start korisničkog paketa ostvaruju:

- 50% popusta na mjesečnu naknadu za jednu fiksnu telefonsku liniju i Halo Start korisnički paket. U cijenu mjesečne naknade uključen je popust od 20 kn (24,40 kn s PDV-om) besplatnog telefonskog razgovora. Ostale karakteristike Halo Start korisničkog paketa vrijede i za slijepe osobe osim 10 kn bonusa uključenog u mjesečnu naknadu.

Korisnici Halo Super 60 i Halo Super 60 UP korisničkog paketa ostvaruju:

- 50% popusta na mjesečnu naknadu za jednu fiksnu telefonsku liniju i Halo Super 60 ili Halo Super 60 UP korisnički paket.

Ostale karakteristike Halo Super 60 i Halo Super 60 UP korisničkih paketa vrijede i za slijepe osobe.

Korisnici Halo Super i Halo Super UP korisničkog paketa ostvaruju:

- 50% popusta na mjesečnu naknadu za jednu fiksnu telefonsku liniju i Halo Super ili Halo Super UP korisnički paket.

U cijenu mjesečne naknade je uključeno 60 minuta besplatnih odlaznih poziva prema zemljopisnim brojevima u nacionalnom prometu unutar nepokretne mreže T-Com-a, u bilo koje vrijeme tijekom mjeseca. Ostale karakteristike Halo Super i Halo Super UP korisničkih paketa vrijede i za slijepe osobe.

Neiskorištene minute u jednom kalendarskom mjesecu nisu prenosive u sljedeći mjesec.Oslobođenje od plaćanja Radio i TV pretplate

Uprava Hrvatske radiotelevizije donijela je Odluku o oslobađanju od plaćanja pristojbe za vlasnike - korisnike RTV prijemnika za 100% slijepe osobe u okviru Društvenog dogovora o listi tjelesnih oštećenja - članovi Hrvatskog saveza slijepih. Navedeno pravo mogu ostvariti samo punoljetne osobe koji su nosioci domaćinstva. Liječnik spec. oftalmolog popunjava liječničku svjedodžbu koju potpisuje i ovjerava, te se svjedodžba nosi na potpis i ovjeru u matičnu udrugu slijepih koja je članica Hrvatskog saveza slijepih. Udruga šalje zahtjev Hrvatskoj radioteleviziji za oslobađanje od plaćanja radio i TV pretplate.

Odluka o oslobođenju izdaje se na razdoblje od 5 godina, a nakon proteka navedenog razdoblja treba ponoviti zahtjev.Povlastice Hrvatskog autokluba

Hrvatski auto - klub odobrio je članovima udruga osoba s invaliditetom posebne članske pogodnosti, a koje osobe s invaliditetom ostvaruju putem svojih udruga. Naime, članovi Udruge kod učlanjenja u HAK plaćaju umanjenu članarinu i po sniženoj cijeni dobivaju knjižicu «Auto touring pomoć u RH». Pravo na navedene pogodnosti imaju osobe s invaliditetom s 40% i više tjelesnog oštećenja, pa tako i slijepe osobe, i to:

jedna od osoba ovlaštenih u prometnoj dozvoli za upravljanje vozilom u vlasništvu invalida koji zbog težine invaliditeta ne može upravljati vozilom;

roditelj ili skrbnik osobe s invaliditetom koji osobni automobil koristi za zadovoljavanje potreba te osobe s invaliditetom.

Povlastica se također odnosi na članove Hrvatskog saveza slijepih, odnosno članove njihove obitelji prilikom učlanjenja u HAK, odnosno ostvarivanje auto turing iskaznice po povlaštenoj cijeni. Ukoliko je vlasnik automobila netko od članova obitelji slijepe osobe, spomenuta povlastica odnosi se i na tog člana.

Matična udruga slijepih, članica Hrvatskog saveza slijepih,  dostavit će tipski obrazac HAK-u na zahtjev korisnika ove povlastice.Povlastice u unutarnjem putničkom prometu

Popust članovi mogu ostvariti izradom pametne kartice s profilom 'Hrvatski savez slijepih'. Pametna kartica vrijedi 5 godina i njezina izrada je besplatna, dok se svake godine po cijeni od 50,00 kn na putničkim blagajnama HŽPP-a plaća profil „Hrvatski savez slijepih“ na temelju kojeg se ostvaruje popust od 50% za kupnju prijevoznih karata. Osnova za kupnju profila na pametnoj kartici je predočenje članske iskaznice Hrvatskog saveza slijepih.

Potrebna dokumentacija:

- Popunjeni Zahtjev za izradu pametne kartice (zahtjev se može preuzeti na mrežnim stranicama HŽ Putničkog prijevoza (http://www.hzpp.hr/pametne-kartice?m=8085&mp=346) ili na putničkim blagajnama.

- 1 fotografija

- Članska iskaznica Hrvatskog saveza slijepih

- Osobna iskaznica ili drugi važeći osobni dokument

Popunjeni zahtjev i fotografija predaju se na blagajni uz predočenje članske iskaznice i osobnog dokumenta. U roku od 7 dana na istoj blagajni se preuzima pametna kartica. Pametna kartica ispostavlja se na ime i prezime putnika na rok od pet godina, a profil 'Hrvatski savez slijepih' vrijedi godinu dana od 1. studenog 2017. do 31. listopada 2018. Cijena profila je 50,00 kn.

Povlastica se koristi na temelju objave koju izdaje nadležno tijelo uprave za grad Zagreb odnosno nadležna ispostava Ureda državne uprave prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Zahtjevu se prilaže dokaz o postojanju invalidnosti, preslika osobne iskaznice osobe koje će putovati, a za pratitelja potvrda da nema tjelesno oštećenje koju je ovjerila nadležna ispostava HZMO-a.Povlastice u avionskom prijevozu

Slijepe osobe imaju pravo na 50% popusta na određene tarife u domaćem zračnom prometu. Isti popust može koristiti i jedna osoba u njihovoj pratnji. Dodatno, članovi imaju pravo sa sobom u kabinu besplatno voditi i psa vodiča. 

Karte s tim popustom mogu se kupiti samo na prodajnim mjestima Croatia Airlinesa (poslovnice u gradovima i telefonska prodaja na 01 66 76 555). Pri rezervaciji je potrebno naglasiti da želite koristiti popust i treba najaviti hoće li u pratnji biti i pas vodič. Potrebno je priložiti i presliku članske iskaznice matične udruge slijepih.Znak pristupačnosti

Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s 80 % tjelesnog oštećenja ili više, odnosno osobe koje imaju oštećenje donjih ekstermiteta 60% ili više te vozilo udruge osoba s invaliditetom. Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom (slijepe osobe) na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena. Zahtjev za izdavanje Znaka pristupačnosti podnosi se prema mjestu prebivališta Uredu državne uprave nadležnom za promet.

Slijepa osoba treba uz zahtjev za priznavanje prava za Znak pristupačnosti priložiti:

Nadležno tijelo izdaje rješenje o znaku pristupačnosti na ime slijepe osobe na razdoblje od pet godina.

Napomena: Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili ako se ta osoba nalazi u vozilu.

Pravo na oslobođenje od plaćanja naknade za ceste i putarine

Osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji vozila za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu. Slijepe osobe mogu konzumirati navedeno pravo pod uvjetom da mogu dokazati tjelesno oštećenje više od 80%, te da vozilo za koje traže pravo imaju u vlasništvu.

Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine ostvaruje se na temelju rješenja koje u upravnom postupku donosi nadležno Ministarstvo na zahtjev osobe s invaliditetom. O ispravama kojima se dokazuje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, te postupku i načinu ostvarivanja tih prava, donijet će se poseban propis.

Pravo se može ostvariti samo za jedan osobni automobil koji ovlaštenici imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini, i to samo ako se u automobilu nalazi osoba s invaliditetom - korisnik navedenog prava.Kretanje slijepe osobe uz psa vodiča

Zakonom o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča uređuje se pravo slijepe osobe sa psom vodičem na korištenje prijevoznih sredstava i njihova slobodnog pristupa na javna mjesta.

Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo korištenja prijevoznih sredstava u javnom prijevozu, uključujući zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike.

Ne plaća voznu kartu za psa vodiča u prijevoznom sredstvu javnog prijevoza bez obzira na smjer i dužinu puta, niti ulaznicu za psa za korištenje prostora i objekata koji su utvrđeni kao javna mjesta.

Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo pristupa na javna mjesta kao što su primjerice: uredi, hoteli, restorani, banke, pošte, kazališta, koncertne dvorane, športski objekti, tržnice, prodavaonice, škole, visoka učilišta i sl., te pravo ulaska i korištenja čekaonica zdravstvenih ustanova i ljekarni.

Navedena prava imaju pravo koristiti i slijepe osobe sa psom vodičem koje su strani državljani, a koje odgovarajućim ispravama mogu dokazati da su slijepe osobe s pravom na korištenje psa vodiča prema propisima svoje zemlje (radna iskaznica i međunarodna zdravstvena iskaznica).Potpisivanje službenih dokumenata

Prilikom potpisivanja bilo kakvog dokumenta slijepe osobe koje su pismene mogu se koristiti svojim potpisom. Nepismene osobe na dokument stavljaju znak prsta i trebaju ga ovjeriti kod javnog bilježnika. Napominjemo da prilikom sklapanja ugovora koji svojom namjenom ili voljom stranaka to zahtijevaju, oni moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika bez obzira na način potpisa samog dokumenta od strane slijepe osobe jer isto pravo vrijedi i za videće osobe.